دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   دوستی

پست الکترونیکی : h-dousti@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی ریاضی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/11/23

حسین دوستی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^